Comments

Log in with itch.io to leave a comment.

Viewing most recent comments 45 to 84 of 129 · Next page · Previous page · First page · Last page

BAoAAAAQAAABIAAAAEAAAAEAEAACAAAAAQAAJAAAQAAAAEABAEAAAAAAAAEAABACAAAAABEQAAAAIAABACAAAAgBkARQKUFCAAwCSRIEBJgBAAmAAABBAIBAAAAAAAAoAAIAACAAAAAAAECAAAABAAABAAAEAAAIAACAAEAgAAAACCAAAAQIAABAgAAQgAAAAAwASgIIEECiRIChIIBMAnQAgUAAEAAAAQAAgAAAAAAAAIQQCAAAKAgAEAAAIQAAAEAAABAJAAAAIEEAEBAAgAAAAAAAQAAAACAARAAAAAPIEBJQBUgEIBkARQIE8AbBBAAgIEAgAAgAAAAIAEgEAABAAgkAAAAgQAIAAAgIABAACAFAAAQAAACAAggiIR-E5TkIKIA

BA8EAIAQQAgACAAAAEIAAAEEEAICAIAIAIAgAgIgAAAAAQiAAAAIAgEAgACAQEAAAIIgAAAAIkAASAAggAAAAAgABEAAAAAAgAAkAAAIAAIAgAAEAAAhAAQAAIAAEAAQEAQAAQQAIAAAQAAABAQAAAEAAAgAAAABABA8AQAgghAAJAAIBAEBAARAACAoIAAAIAhAAAQCAgACCAEgIAEBAIAgAAAAAkAAAAAEAAAoAAIUAAAIEAAAAQxAAAAAQAAAggACCEAAABBAAIABAIAABAhACoIAAAQQAAAAIYAAiAQAAIQEAACAAAAgIAAAAAEEAIIA8AgAAAACAAAAAIAAAAAAADBAAAQAQAIEAIIAIlAAgIAgEQggARCAECBAAkAAACCEAAAAAIIAABEQABEFAAAAIAAEIAAIAgAAAAAABCAAAAABAEAABAABAAABAACAEAABAAACAAAQAABAAQiAAAAAgAAAgEAAABgQApCAAQEAASAAQAAIAECAACBACBQAEEAABBoAEEABAgICABAoAGAIAQICAAAiICARAAkAACRIEiABAAECACQACACAQAAJAIAAQAAIEAAUAAIAAEgD

BATBAAAigQIAgIACkgQAAAAhEACAAQAAAgIIECAICgAJIEAAAQCCQAIACAAAAAgAAAAAAIAAAAAACTAAAIAAAAAAAAAAAAABAAAAIAAAAAAACAAAAAAAAAAAAQAAAAIAAEAAQAAACAAAC

BATACACAACAABgAQAIAEAAgAAABAACQACABIgAAAAIAEAAABgAAAEIUBAAIAAABAAIAAAAAAAAAAAAgAAQAAACAAQAAAEAAAAAAIAAUAAoAAA8gAAACAAIAEAAQACAAIABAAEgAEAgAAABAAAAAEAAgAQAAgAAQAIAEAIAAAAQAAAAIAAAABAAQAAAAIABQAAAAgAAAAQQAABAAIAAACABIAEIAAgAAACAAIAAgAAEAAAABAABAACAAIAAgAAACAAAACQACAAQAAQAqABgAAIgAACEACAgAAEAQgAAECgQARAIMAUgSwCAAAAgAAAAAAAAACAAAAAAAAYAAAAAAAggAAEUQACBACQQACBEEgIABBEEgQAhAIEQWBYDgHoew

BAUKABAFAABAAKAAAFAABAEAABAFAgCgAgCAAFAAgAAKACQBAAIAAUAAA8BAAAAAAAgAEQAAACAAQAIAEAEEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAIABIAAABAAIAAABEACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABIABIgAAAIAAABgQAIAFgCQBoEACABgABgAgAQgAgAQAQgAQAQAQogAAAAQAAAAACAAEAAAACAACAAQAIAAAAEAAAAQAAgAAABAACAAABAAQAAAAIAAAAQAAgAAAAQAAIAEACIAAAAgAAAAAEQAIAAgAAgAIAAIAOABABAIAQBAEIEggAAAIQAQAACAUAAhDAIcAAhD

(1 edit)

megalo-pico8:
BAKKAAAAAAAQBAAAoAAAAAAAABABAAKIACEAAABAAAACAAQAAACAAQACQAUAEAAQAAABQAAABAAEAAQAAABQAAACAAIAAgAIAAgAAACAAIAAgAIQAOIAABACAQAgAAEEAQABACAQAgAAEAIAABBAEQgA

BAJAIAAAAAACAAAAAgAAAAAAIAAoEACABAAEgAEAAQAIABIAEACABAABgAQAAABQAAABAAIAAgAIAAABAACgAAAEABAAQAEQAIAAgACQAACQEACABIABgAEQAQAIAEgAEACQABAKgAAACAAIAAgAAAEAAQAAABAAEAAHIBABASIQEgEAEAIhABA

BAIAAAAIAAAAIAAAAAABAAAABKAIgCgAJACoAKACgAKACgAIICkAIKQAAABAEIBAAAIAAACAAIABAAFQAHAgAACAAgBDCBAAAoRDA

BAeAABIEAAFAAAEIAACCCBAoAREQigQAAUAAQCAgQAAkAAIEIAAACIgQIEAAFAAUAAICAABAAkAAEIAARgBJQAIAAAAAAAQAQAAAAAAAQAIAKAJAAiAAQCAAJAAhAACCigIgCAgIqIAABAAEQAgAAEAAQABACAQAAABEAIAABAAEQAgAAEAAQABACAQAAABEAIAABAAEQAgAAEAIgAAACAIAABAAIAggAAEAAggAACAQAAACAIIAABBAI

awesome!!!

try making this BA8AQBoAUAKQBKQBoAUAKQBKQBoAKAAUAKAFgCUgCUAKAFgCUgCUAKgCAABgAQAIABIABgAQAIABIABgAIAAQAIAEACQACQAIAEACQACQAIACAAUAKAFgCUgCUAKAFgCUgCUAKgCAAFgCQBoAFoAFgCQBoAFoAFgCoA8AAIAAAAAABAAAAAQAAAAAAAAAgAAACAAAAAQAAAAAAEAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAQAAAAAAEAAAAAAAAAIAAgAAAAAAEAAAAAABAAAAAAAAAC7AAIAAAAAACAAAAAgAAAAAAIAAAAAACAAAAAgAAAAAAIAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAgAAAAAAIAAAAAACAAAAAgAAAAAAIAAAAAACAAAAAgAAqCKAAggCAAggCAAIoAAggCAAIoAAAIoAAACKAAAogAAAKIAAAKIAAgCCAAKIAAgCCAAgCCAAogAggCCAIogAAIogAACKIAIogAACKIAACKIAggCCA

Se puede exportar musica

Music can be exported

Hi, no way to export music currently

ah, it doesn't matter yet what a good project.

BAoBAAACEAAAAAAAEAAAIABAAAAAAQAAAIABAAgAEAAACQAAAAAABIAAgGAAQDKQDgCUgGA0AAA0gC0AgCUNAAAa0QAACQQAACQQAACQQAEABAKAAAACAAAAAABCQAAAIAAAACQEAAJAAAACAAAEAgAAAABAAAAAQAAHABABgQAwAQAAEIABADA

BA7QAAACAAAABgAAABAAIAAACQgAQABAAIAAAAEACAAEAAgAAACQABgAgAEAEACQACIAEAEACACQQAIAIABAEgACABgAQABIABIgAQAIAEAIARAIAAgAQAAABgAAACABAAEACAAAACQAAABIAAQAIAAQACAAIABAA8AAAAQAAgAAAAABIAAABAACABEACAAAAIAAQAAAAgAEAAgAAABIABgABgAQgAgAQAIQAIAEIAIAEACIAEASAIAEAIIAEACAEBgAQAACCABgAACBIAEAgEACQAAkAQACAAhAEAAAIEgAQAACCQACAQIABgAAEUgIEE8ABQAEABAQAEABAAIACgAAAEgAgAIACgAIAAIACgAAAEABQAAACEACAEABQAEAABQAEAAgAIACAAQACACACQAIABIAEgAEACQAIABIABIABAQAEABAAEQAIAAgAIACAAIgAQAAABQAEAAQABgAAABQAEAAQABgAQAqQAABAEAQAABAEIAgAACCAQAAABEAIAABAEAQAgAAEAAQABACAQgAABEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIAABAAIAQAAAEAIQAACCAQAAACAEAAABBAIA

BAKAhSzQQCEQHAIQAPABl0BgAktiDAJQAQAQAASAEggIAAADQAUAIAAAA

BAKAAAAEAACAAAAABAIAAAAAAAAEAAKEAIAAQAAAAAABACAAAAEAAQAQAAKAIAAAAAACAAAAAgAAAAAAIQACAAOABACAQAgAAEAIAABACAQAgAAEAAAABACAQAgBB

BA8BAAQAIAAACQAIAEAAAAAIAEACABBAAQAIAAACQAIAEAAAAAIAEACAJAAACABAAQACABgAAAAAABgAQAIIAAACABAAQACABgAAAAAABgAQAICABgAQgAQAIAEAEgAEgAABIABIABgAQAIQAIAEACEgAEgAABIABIA8ABIABIAQACQACAEgAEgAABIABIAABIABIAQACQACAEgAEgAABIABIAIABIABACQACQAgAEgAEAIABIABAIABIABACQACQAgAEgAEAIABIABQACQACABIABIAAEgAEgAQACQACAIABIABgAEgAEAACQACQAIABIAB8QAEABQAEABQAEABQAEABQAEABQAQAEABQAEABQAEABQAEABQAEABQACgAIACgAIACgAIACgAIACgAIACACgAIACgAIACgAIACgAIACgAIACEABQAEABQAEABABQAEABQAEABQACgAIACgAIACgAgAIACgAIACgAIqIAgAAEAAgAACCAQAAACCAIAABAAIAggAAEAAggAACAQAAACAIIAABAAIIAgAAEAAgAACCAQAAACCAIAABAAIAggAAEAAggAACAQAAACAIIAABAAI

BA8BgAQAIAEACABgAQAIABIABIABIAgAEACABIEgAEACABgAQAIAEACABgAEgAEgAEgAEgAEACABgAQAIAEACABgAEgAEIABgAQACACQACQACQAIAEACIABgAQACABgAEAEACABgAQAIABIABIAEACQAIAEgAEgAEgA8UAKAFgCAAAAFAAAAKAAAAFAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAEgAQAIAEAIABgAEgAEIAEgAQAIAEAAgAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAQACAAAAAAAAAAAAAAAAACABAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAgAEACABIA8ACgAIAIACgQAEABEABQAACgAIACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAEABABQAEIACgAACgAIAEABgAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAIACACgAIEABQABQAEAEACABEACAACgAIACAAEABQAIACgAQAIAEqIAABAAEQAgAAEAAQABgiASCIIhkAKCIJggESCgAAEAAQABACAQAAABEAJEERQAFREkQgkASCIJACAIAABAAIAggAAEAAggAACAQAAACAIIAABBAI

(1 edit)

Increible

=)

BAUgAAACAEgAQgAQACAGgAAgAIACgABABEAIABAB0AkECgACACKAHQAQAKAMACoAIgBQAFABMACoAIgIIAUABogBAADAAYAAwAAAGAAMAAgBAADAAwAAgBAAMAAYAAADAAGAAwAAgBAAYAAwAAAGAAMAAgBAADAAYAAwAAAMgB4AAADYAOAAwAGgDAAMgB4AAOIBAAAWAAAiGEYA-QAiASEgAgFBIoIQBEEWE4AA

oh yea

BAdACAAAAIAAAAIAAAAIAAAACAAAAIAAAAIAAAAIAAAACAAAAIAAAAIAAAAIAAAACAAAAIAAAAIAAAAIAeAFQBUAFQBUgCUgCoAKAAAFABUAEQBQgCQgCAAKAAAFQBUAFQBUgCUgCoAKAAAFABUAEQBQgCQgCAAKAAeAIEAggAACIAIABgACACEAIgAgAEACIAIQAggAACEAIgAgABACBAIBAgQAACEAIABgQAACBAIEAgABACIVABAAAQgAAAAIAAABAAAQgAAAAIAAABAAAQgAAAAIAAABAAAQgAAAAIAA

i changed it a bit

BAdAAAAAABAAAABAAAABAAAAAAAAACAAAACAAAACAAAAAAAAAIAAAAIAAAAIAAAAAAAAAEAAAAEAAAAEAeAFQAEAFQAEgEEgAIECAAAFQAEAFQAEgEEgCAAoAAAFQAEAFQAEgEEgAIECAAAGQBSAFgBUgCUgCCAADAeAIEAggAACIAIABgACACEAIgAgAEACIAIQAggAACEAIgAgABACBAIBAgQAACEAIABgQAACBAIEAgABACIVABAAAQgAAAAIAAABAAAQgAAAAIAAABAAAQgAAAAIAAABAAAQgAAAAIAA

BAUAAEBRAAIBAAAEBAgAAACACAAAICAAQAIAABAAIAAACQAAIAAAAAEQAeAAAAgAIAAAAAABAAAgAAAAABAACAAAAAACAAAAAEAAAAQAIAAAAAABAAAAAABAAAAEAAAACgAAAAAAQAKAAACAAAACAAAIAAAAACAIBAAEAAHAACAAAgAAAAEAAAACAA

idk what to call this someone hlepalfokks

gonna make a song using this as a base, lets go

BAyAAGAEAADIAAABgAIAAgAIAEgAEABgAIAEgAEACgAQACQAIACABIACgAQACoAAgCQAEgCAAKACABIgCQAIACABIgCQAEgCAAKABQAEADwAEABQAEABQAAAEACAAgAQAIACgAIACyEAAAAAAJAAAAAQCAAAAAgAAAAgAAQBAAFAAQAAQBAAFAAQAAQBAAFAAgAAgCAAKAAoAAADAAAAAwAAgCAAIACUAEQBAAEAAUAEQBAAEAAUAEQBAAEAAUAEQBAAKACoAAAKACoAKgDABgAEABOAEAB4AGgA4ACgB4AAA

last one 

BATAQAAABAAEAAAAAAEAAEAAABAAAAAEAAgAAAEAAgAAgAEAAgAAABlACAACAAgAAAAAAIAAAAAACAAAAAgAAgAAAIAAAAAACAAAAAgAAAAAAIAAIAAACAAAAAgAAAAAAIAAAAAACAABAAQAAAEAAQAIAATAIABAAEgAAAEgAAACQAAACQAEgAIABAAEgAAABIAAgAEACABAAIOgBwAAYAQAAGADAgBABAYAMAAGAEAgBwAAYGAYA

I'm still playing this goddamn game

BAJAAAAAAAAAQAAQAAAAAgCAAKAKgKAAqQFqgKoCUBqgKoCAgKAAqAA7EACABgAQAIAEACgAIACgAAAAAAAAAAAAAAAAAACgAIACgAIAAAAAAAgAAACAAIAAgAAACAAIAAgAAACAAIAAgAAACAAIAAgAAACAAIAAgAAACAAIAAgAAACAAIAAgAAACAAIAAgAAABAACAAEAAIAAQAAgAAABqAAEIAgAAAAAAAAAAAAAAACEAQAAAIAgAACAIAAEQwAADAEASAIBgEASAABIUAQBABgEASAIBgEAUABDANAQAYBgEAWAIBAFgQBQFAEAWAIBgFASA

I did write sheet music

BAAPekEJRSk8BA-nEJRSkEBA-HBgAwBg5fAg_JQCEhgHT-HBgBgBg5fAg_AQAEA5PAg_JQCEhgHAg_JRSkEJRAgPJSikIJeAA

BA8IABACAIAoEECCBlAAgIAAEAAIAAAAIQABAEAIBACABAJAIAIAQRJIACQBiQQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEgAEACABgAQAIQECSAJgEEiAFgACABgAQgAEgAEAIAEACABCQACQAAgEAIAIBAQAgEAIAIBAASAgAgEA8QAAAEAAgAAABAACAACAAAAEAAAAAAAAAIAAAAAAAQAAAAgAAABAAIAAAABAAAAAAAAAAAAoARIIEBKABAIABIAEgAEACQACABIABgAEgAQAgAEgAEAEACABgACQACQAQAIAEAGACABgACABgAQAACQACABIABgAB8AAAAAAAQAAAAEAAAAAAACAAAAIAAAAAAEAAAAAAAAAIAEASAIAEACAQAEABQAEABQAEABQAEABQAAAAABgAQACABgAEACABIAEACQAIAEgQAIAEACAEgAEgAQAIABABIABIAQQAEABQAEABQAEABQAEABQAEABQAqFABgUAQAiTAEASACBAeABBCIIQgACEEIggABEgAAAAIQAAACAAAgABAAJkkQSCJRkkQSEJJkkQCAAAAAAAAAAAAAAAAAAQCDJMkwAADJSYIRCDGS

wow thx

someone please make this song more interesting

BAAAyAIACAAIAAQAEAAgAAABAAAQAAAIACAAIAAgAIAAgAAABQAAACAAEAAAABAAgAIAAgAAACgAAACAAEABAAIAAQACQAIAEACgAAACAAIACAAIAAQAEAAgAAABAAAQAAAIQAEABQAiABAAAAoAAAAAQAAAAAKAAAAAEAAAAgCAAAAABAAAAoAAAAAQAAAAAKAAAAAEAAAAgCAAAAABAAAAoAAAAAQAAAAAKAA

Here you go dude


BAAAyAIACAAIAAQAEAAgAAABAAAQAAAIACAAIAAgAIAAgAAABQAAACAAEAAAABAAgAIAAgAAACgAAACAAEABAAIAAQACQAIAEACgAAACAAIACAAIAAQAEAAgAAABAAAQAAAIQAEABQAiABAAAAoAAAAAQAAAAAKAAAAAEAAAAgCAAAAABAAAAoAAAAAQAAAAAKAAAAAEAAAAgCAAAAABAAAAoAAAAAQAAAAAKAA

um this link just gives me the exact same song unaltered

dude...

i mean...am i wrong

oh.. im not doing it again it sounded good though

I tried my best UwU


BA8AEAAQAAgAIAAABAACgAQAAABIACAAIABIAIABQAAACQACAAgAEABAAAACQACACQAEAAgAEgAAAIAhQAABABEAIACAEAEAAEAAABQACQAQAAgCAAKAAAAAQBAAFAAUAAgCAAAAAgAAACAAEABAAIAAQAEACAAIABQ7AAACAAEAAQAAABAAIAAQAAACAAAAAgAAABAAEAAQAAACAAEAAEAAAAAACAACgAAAAACAACgAAAAACAAAQACACQACACABgAAACABAACABIAEABAAEAAIACAAQAAACgAAACAAIACAAIAAQAAABAAEAAgAAABAAIA8AIACAAIAAQAEAAgAAABAAAQAAAIACAAIAAgAIAAgAAABQAAACAAEAAAABAAgAIAAgAAACgAAACAAEABAAIAAQACQAIAEACgAAACAAIACAAIAAQAEAAgAAABAAAQAAAIQAEABQAIAEACgAAACAAIACAAEABgAEACQqABAAAAoAAAAAQAAAAAKAAAAAEAAAAgCAAAAABAAAAoAAAAAQAAAAAKAAAAAEAAAAgCAAAAABAAAAoAAAAAQAAAAAKAAAAAEAAAAgCAAAAABAAAAo

nice

BA8AEABIACAAIAAkAAAAACgAEABAAEAASAAAAQAEgAIAAgAAQCAAAAIACQAEAAQAAIBAAAABQACgAAACAAJAAAAgAIABQAAABAgEAAAAEABIACAAIAAkAAAAACgAEABAAEAASAAAAgAEgAEgAQAIAEACQACQACABgAQ8AEABIACAAIAAkAAAAACgAEABAAEAASAAAAQAEgAIAAgAAQCAAAAIACQAEAAQAAIBAAAABQACgAAACAAJAAAAgAIABQAAABAgEAAAAEABIACAAIAAkAAAAACgAEABAAEAASAAAAgAEgAEgAQAIAEACQACQACABgAQ8AEACIAEAAQAAABAAAABgACABAAEAAQAAAAQAIgAQAAABAAEAAAAEACIAEAAQAAABAAAABgACABAAEAAQAAAAQAIgAQAAABAAEAAAAEACIAEAAQAAABAAAABgACABAAEAAQAAAAgAEgAEgAQAIAEACQACQACABgAQqABAAAQAAAAEAAAABAAAQAAAAEAAAABAAAQAAAAEAAAABAAAQAAAAEAAAABAAAQAAAAEAAAABAAAQAAAAEAAAABAAAQAAAUNRxEVTUMR1EFTUNRxE

hhhhh why would you not have this on the pico 8 bbs this is AWESOME

i have a pico 8 player on my phone that allows for saving game data, so why not add a save feature? plus, if you were to put this on the bbs, you'd probably get more recognition! i've seen a fair few sequencers in pico 8, but DEFINITELY not at this level. Great work!

It would be great to test this but the CDN is blocked on my country 💔

Use a VPN

Like this one: 

BAeAIAAgABAAIAIAAgAAACAACAAEAQAAAAUAIAAAAJAEAAAQEACAAAEEAgAAAAAACAAAABAABIAAAIAAABAUBEAIAAABCAIAACBAACCAgAAAEAAgCAAAgAAAEgAgAAEAgACAAIQAAAoAIAAAAAQAAAAAABAAAAAEAAAAAAACAgAQAAAACABAAAAACAAAAAABAgAAAAAABAAAAAEAAAAAQAEAAAAAIAAAACAABQAAAEAAAABAAQQAIANAFESA2ACCAUQABYDIIQQAgEwFQAIChAAQWB

kiki do you love meeeeeeeee !!!!!!!!!1eeeeeeeee

made a new thing BAKAAABQAEABAACAACEAAAABQAEABAhAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgA4BijXIOegAAAAAAAAAAAQBAJEAApAEAJCQAIIAQPQCAAHAAcAAwBAQAAAACgAQAIARAEABQAIACABgAIACgAQAIAAcAAwBAAHGAAAAgkWSUVRlkKqg

my song: BAKAAAAEABgAIgAIACgAQAEQAEABgAUABQAEABIACABQAIACQACQACQAEABQAAACgAAABIAEACAAAAAAAAABAUAABQAEACgAIgAIACAAAAAAAAAAAAIACgAQAEABgAIACABQACQACQAAA

BAUAAEACABAAEAAIAAABgAQAAACAAIAAgAEgAAABAABAAEABgAAAEAAIAMCgAIAIACgAEABQAQAEABAAAAAAAAAoAIPAAQAAABAAEAAACAAIAAgAAAAAAQAEABABQAgAIAAOAAAAAAAAQAABCIAABAHAAhCJMEAAAQAARACCAB

BAKJIAkgAQSAAJBAUEAQRAAqAAoCAAKAAgAIACgAAACAAAACgAIACAAEABKAIAAIAAIAAAAAAEAAAABIABIABAOABAAIEAABAEAQgQAAAgwEAJAhASAIBQUYEAEhA

this is  super cool! here's my song. its pretty short, but here it is:

BAUABIABoAAAAQAAAAAJEAAAAIAACACABkAAACAAgACAAUAAQBAAFAAUAUABIAEIAAEAQAAAEQAAIAQBAAAAABABABEQAEBUgAIAEACABgAQAIAAUoAAgAgAAgAAASAQQAAAJEgAEAAwAAADAAYAAgBAAQAQAQAAgCAAKAAOIQAgQAAkIFgAAMGGwAGDADgxAADAMAIABAMAMA

(1 edit)

I charted bopeebo neo in this game from a friday night funkin' mod...

BA5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAIAAAEAABAAAAAAAAAAAAAAAAEAAQAAQAAAE1ABABBIACgAAAgAAgAAAEAAgAAgAAAEAEEgAIACAAACAACAAQAAACAACAAQAQQACgAIAAAIAAIAAABAAIAAIAAABABBIACgAAAgAAgAAAEAAgAAgAAAAAAAAAAAAAAAAABIABABIAAABEAAApAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAQAAAAEAAAABAAAQAAAAEA

It's simple but if there were more spaces I would've made the full song.

(1 edit)

Why do I love this game so much...anyways here are some songs idk 

BAKAEgAFAAKABAAoAAQAAAAQBAAUAIRAAAACQABAAQAAAEAAABBAAQAAACAAIABIABgAQAIAEACAAKAAAAEAAgAAgAAAAAIgAAAAAAEAAHAAACEAIAABCCEAAABCA


BAKAAJAAAgEAAICAQAgEAAgICAAAQAUAAIABIABgAQAAAAgAAAAAAgAAABBABAAIBAIBAgCEBiAAgEAAFQBUAKAAAAKAAAAAgCAAAgCAAAAAAAKAAGAAgAAAAgAAAAAAIA

(4 edits)

BAKQCAgBQACAAABCABIAIACIAQACQAKCAAAAIAEAAgAAAAACAAAQAAABAAKBgAQAIAEACABgAQAIABIABIABIAHBMAgAEAAJAAAECQAQBA

First time playing this-


BAKBgAAAUAAAAgAAAFAAggBABAAEACKAIAAAAAACAAAAAIAAAAoAGAAMQCKDgBwAYAMAGADgBwAGwAGwAGwAGAOBCQABCCCAABBACAwAAKACAAQBFAQAAABABIQAB

Attempt #2-

+ add one space in the third instrument-

BAKAgQAEUAAAAQAAAAIAAAAgAQAIAAKEAICAAqAAiAACCAAAQiAEIADAAIAHBARAAHK88pQHPAUAAKA 

Attempt #3-

BAKEiQgQgAEAIgIgQAIAgQAAQIAQBIKgAQABAACAEABIAAACAAEAAEAAACAHUEHVSARQgIIElIAIRFA

Attempt #4-

fun fun fun

BAUgAAACAAgAAgAAACAAgAAgAIACgABAAEAIABABgAAACgACACIACQAQAKAIACgAIABQAEABIACgAIgAIAEABogAAACAAIAAgAAACAAIAAgAAACAAQAAABAAEAAQAAABAAEAAQAAABAAIAAgAAACAAIAAgAAACAAIAAgAAAIAAgAAACAAIAAgAAACAAIAAgAANIBAAAWAAAgEAAAYBAAASAAAgFAAkAAgEAWA

BAUABEAEgAQABABgAEAEQAgABIAEIAEAEQACABABEQAQAQABEAEAEQACAAKgAAAIABABCQAAAQQAEACAACAEAAHQBDAIcgQACFMAgwBCAI

this is fun 

BAKAIACgAIABgAIACgAEACgAIACQAAoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAACACACABAAFEAUACSACICQABgACBCABgACACSARABABKABgAKAIAACAAAAAIAAAACAAgAAAIAAACHEAQAIBAEASQQARAoAAD

Viewing most recent comments 45 to 84 of 129 · Next page · Previous page · First page · Last page