Comments

Log in with itch.io to leave a comment.

Viewing most recent comments 1 to 40 of 397 · Next page · Last page

BATQBAAAgCAABAABAQAAQJAQAAACAQAAAJEoAAAAAACUAEAQQAIgQAUAAgAIABoAAABQABAACgAgCCAQAAAAIACQAKAAQAEQAAIACAqIAAEAATAAAgEAAIBAAAECABBAgAAAACBAAwBAwDAgDAAaAACGAAAAAUCAAOQAAAAEAAAABAAIQAAAAEAAgABAAAQAABAEAQAA

idk what tf i did but it sounded good

Skype ringtone (i tried my best)

BAPAAAgAAAAEAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAIAAEAAAOAAAAAAAAAAAAAEAQAAAAAAAAAAAAAAAAACAIAA

well done

this was fun!

BAU2dikIJSiAAtrEJRSkEBAbHJSikIJCAudkEJRCACQACQACQACQACQAAUAIARICBBIEECCBhABICRgIQAqQAChKkEhIEiEFRSCjERRUEGhKkCJBUABYAIACxAkADoABCCEAEQERAIIAQQAACIIIYAACCBCFAAAFSAASBAAOABCECEIIQgQgABSgQhIRgAhABiERiEBCBCEIEC

The download is broken, please fix. I love it.

BAoQIAAAAAAAAAAAQIAAAAAAAAAAAQIAAAAAAAAAAAACBAAAAAAAAAAAECAAAAAAAAAAAACBAAAAAAAAAAACAAAABAAAAEAAAAQAAAAgAAAIAAoQAAAAABAAAAEAAIAAAAgAAAAEAAIAAAAAgAAAAAACAAEAEAAAAABAACAAAABAAAACAACAAAAEAAAABAACAAAABAAAAEAAAAQAAAAgAAAIAAogAAACAAIAAgAAAQAAABAAEAAQAAQAAABAAEAAQAAACAAIAAgAAACAAEAAQAAABAAEAAEAAQAAABAAEAAEAAAACAAAAIAAAAgAAAAABAAQAAcABAAAEAAAAAAQAQAAAAQAAACBAQAABAEIEAABAEAAAQAAAAAAABABAAAABAAIAAQAAAIAAQAAEA

damn thats insane

very cool

BAoABAAQIAgACAAQAAABAgQIEChQAAkAAgEkAAABIABEACACAiAQACAAACQAEgAAAEACgAIAECAAIACgAAAAIABgABIAIIABEAAAAAAAAiARgIoAAAAIAEAAQAAACAAEQAAQAIAEAAAAAACABAAEAAgAAABEAAEACIAAABAAAABAAEAAQAAACQACIAIAEAEAAAAAAAAAAAAAAAJgEQCIBIBgAIoEAAQAAAIABEQAQAQAQwwAAAAAAAACQACQACACQACQACACQACQACACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIABgABIAIIABEAAAAAAAAABgAIcAAABAAIAgAAAACEIQAAAQgIACEBQgIQAEIQEIAiAAQEARAEBQgABCEIAAAAAAAAAAAAAAAERKkI

Additional Memory mini-remix, for the fellow Kagepro fans

BAnBAAQAAACAAQQAAAAABAAIAAABAACAAQAAgAAgAQAAAAAAgAAAAQAAgAAAEAAIAAABIAAAAEAAgAAAEAAgAAAEAAIAAQABAAAAAAAEAAInBAAQAAACAAQQAAAAABAAIAAABAACAAQAAgAAgAQAAAAAAgAAAAQAAgAAAEAAIAAABIAAAAEAAgAAAEAAgAAAEAAIAAQABAAAAAAAEAAImAEAAAAAAAAAEABAAAAAAAEAAAAAACAAAAAAAAACgAAAAAAAACAAAAAIAAAAAAAAAIACAAAAAAAIAAAAAABAAAAAAAAABQAAAAAAAABOABABAQgQAAEAEgAACBAQAQAAEIEAABABIAgQAB

great

BAKgAAAAgABAAABAAAEAAAAgAAQIAAKAIgAggAACIAIABggAACIAIQAgACKAIABkAEAiQAIABgBEACQEIABgAEHAAgABAAIQAAACEAAgAB


would be used as background music in a rpg (platformer) ,  maybe as ambient music for the game, but a forest, cave or other semi-dangerous area

also, how do you extract audio files? if there is no way, please add one

I made a better melody :)


BAoAJAAkAAQCAAJAAkAAQCAAJAAkAAIBAgEAASAAIBAQEAARAAQCAICAQEAAJAAEBAQCAARAAkAAQEAAJAAQCAAJAAkAAQCAICAAJAAIEAASAATBAAAAAAAAABABAAAgAAAAABAAAACAAAAAAAAAEACAAAABAAAgAAoABAAAABAAAAAAAAAAQAAAAQAAAAIAAAAIAAAAAAAAAAACAAAACAAAABAAAABAAAAAAAAAAQAAAAQAAAAIAAAAIAAAAAAAIACABgAEAEgAABHKAIAgEAKAIAgCASAIAA

BAKCAAAIAACEAAABgAABEAAEAAACAAIAIABgAEACAAAAAIABgAEACKAkAAAgAAMAQAgAAJAAABAhAAAIAHBAEAQAABAEIAgABAEIA

also, great game-thing

BAKgEIBSgEIBSgEIBJQCkAJkAJkAJAKACAAAAAAAAgAAAAAAIAAAAAAQAAKAIACgAIACgAIACQAEABQQAEABQAHABAAAQAAAAEAAgAAAEA

Love this it's so fun to play with!

BAKAAABAAIQAEAAAAAAEAAgAAQACACUAIABAAAACQAAAAgAEAAAAIABIABAAEABAAQAAACAAAACAAAABAAAABeAAAAIAAAAQACAAAAAgAQACAAAAAAAAACAAAAEgAAAAAAAACABIABIgAEAAABQAIAAgAEABQAAAAQAGwAHABACAQAgAAEAIAABACB

love it! BAKAgSBAIAIULAAAgFAgAwAABQIZAA8AAAAMAAAAAAEBAAAgAGAAAAAAAABAEAAgABABAAAQBQgACATAIE0ADAAABAgIAgAAAAAIhAQABAAIACBAIEhEEAIAAgAKIAQAEAAEgAEAPAEAQGCIgAiAAAAJMBABAAEIABAwAADABAAAJCAAIIAAhAAQgkEGgTgKAIAAIAAEgAAggAIACEgAAABAIAAHICAUAIAEGgAAAAgEIAA

BAKAUAAAAgAgAAAAACIABACAAAQACAooAKgCoAKgCoAKgCoAKgCoAKgCoAMADwAMADwAMADwAMADwAMADwAMAFQBUAFQBUAFQBUAFQBUAFQBMADADwAMADwAMADwAMADwAMADwAMADKAIACAAIEAgAAAAIgAgABQAAACAAGABAAIIgAAAAAAggA

BAoBAAQAAAEACABAAQAIQBKBgAQAIgAAAIAAACABgAAAIABKQRAIAEACQAAAEAAABgAQAAABIAFKEACABgAIAAACAAgAAAIABIABoAFBhIQBIAohgIECCAIACkACQCCAIAAgAIACAggQICCBAIAChgAEiAAIAAgAIACAQQIEBhAAEAhQQACRAAEAAQAEABAIIEgAQACCAEEiAAAAAAABgAEACAmBAAAAAQAAAAAAEAAQAAAAgAQABgAAAAAAIAAAAAACAAIAAAAQAIgAQAAAAAAEAAAAAABAAAAAAAIAEQAIAAAAAACAAAAAgAAABAACAcABAAEQAABAEAIAABAAAQAAAAEAQAABAAAQAAAAEQAQABEEAQAhAAEAAAABIBAAACAAEgEAAAIAA

BAUymAIGUJlGYAFSAkIASCANBQRUFaCwgEABKVyAIEqCQHiYYIkwAAKBAUCoACgCAAgAIBCBQAAkEABCgAAgEAAAEAAERBAChEGIASiFAoEAAAIAKAYC2CAcDhAkGI0YhoQICRtACZBAHADAEACgKBAAhAQAQhAE

very fun sequencer

BAUAAIABAAAABAAIABAAIABAAIABAAIABABAABAABgAAAAABIABAAABEAUgCAAAgCUAAAKAAAoAUgCUAoAFoAIAEAAQABAAgAAAAgACQABAAABAAUgAIACgAIACgAIACgAIACIACgAIAQAEABQAEABQAEABQAEABgAIACgAcABAABBAABAgACAABggAQAAQQAAQAAIgAAQAIIEMggEFEEUggCJEEMgiCBDIIRBBBFIoQCBBFooA

An upgraded version of something I made 

BA8ABAACABQAAgAQAIACQAAAEABAAIgAIAAQAEACgAQAEACgACQACQAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAEgAQACQACABQAEgAIABgAQAI8AIgASAEAQCQCAAIIAQAFAAABiAJQAEAAIACABQAIACABQABIABIAIAIABQAEgAEgAAAgAEACQACABgAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACgAQAEABgAQAIACgAQACABgAEACQAIABgAEgAEACgAIABQACABgAQ8ACAACAFQBAgAQAoAKQAAAEABAAIABQAAgAIAEABgAIAAAAEgAEgAgAQACgAIABIABAAABIAEgAEACABgACgAIABIACgAQAIAEABQABIABgAgAIABQAAACgAAAEACgAIgAIgAEAgAAACAAIABIAEABQACgAEACABgjgBBEKEgAgCGAQAwBigAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAIAAABAAIQAAACAAIQQgACEEIgABBCIQQgA

(To listen to it the way intended make  4 the same length as the others)

BA8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAEABQAAgAIACAAEABQAAAAQAEABAAgAIACAAIACgAAAIACgAAAAIACgAEgAKgCgABQAEAGACgAEAEABAAIAAABQAEgAAgAIACABIAEgAQAAgAIACQACAAgAAAIAAACg8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAABIAAAAIAAAACAAAABQAEAAAAAAAAAQgAEABEBAACIAAABAAEABAAAAIACgEEACQCogJgAUACQAIABgAIACQAIABgAIAAAhUAAAIAhIAgAEA8ACAAAAAgAAAAAAIAAAAAACAAAAAgAAAAAAIAAAAAACAAAAAgAAAAAAIAAAAAACAAAAAgAAAAAAIAAAAAAEAAAAAgAAAAAAQAAAAAgAAAAAAIAAAAAACAAAAAAAAAAAQAAAAAAAIAAAAAAIAAAAABAAAAAAAAIACgq_BAAgPAAAwBAAAIAAAACAAAgAAAAIAAAACAAAgAAAAIAAAAEAAAACAAAwAAwAYAAAgBAAAMAAAAMABEkBAAAGAAAAMAAAgRQBBYAAAAGAAAYgiog


interesting song)

BAeAQd6cECeADgANAAMDAIDAAhQIwwBIAnH4dAgAWAEYBIABAABACACAAAAAIAASEAAAACEBASBAAIIAQAAeAAEAAoAAAQwAAAIAAKAAEAAAEAAABAAECAgABADCAABBAAICQgAEAACBEIQIgQABCECIEQgAhACBEIQAeAAAQBABAABEJAAAgEAgAABA8_AAAQCACAACAEgQCABEAEABAAAAAAAAAAAALAAGAAACAARAFggQABgACUIAgQAIAICACgCAgQAgAAIAQACAAfAAgCAAIAAsGgKAVB8HgPAcAgAA

:P
idk


BAJgAAACAAiEAABCAJAAgAACAEBKABIIAAAIgAAgABCAQEAACAAAEAAKAAgAAyBAAQIAAQBAAUAQCAEgABAHAEgEAEAAIAAEAMSABAA

Made this simple song.


BAUoAAgCoAAgCAAKQBAAFQBAAFAAUgCAAKgCAAKAAoAoAAgCoAAgCAAUAUAAAAAAACAAAACAAAAAAAEAAAAEAAAAAAAIAAAAIAAAAAAAACAAAACAUUAEAAUAEAAUAEoAIAAoAIAAoAIQBQAAQBQAAQBQAUAEAAUAEAAoAIANIBAAARAAAgEAAAEBAAASAAAQEAAAIBAAARA

BAcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAIAAAAAAAAgAAACAASAIAAAAAAAAAAAgAAABAAgAAAAAAABAAAAAAAAAAAIAAQAAAESABAAEAAQAAABQAEAAQAAABAAEAAgAAACAAIAAgAAgAIAAAAIHAhAAIEAABAECAAQAABA

BA8AAQAAAAQgAAAQAAAAABAABQAABIACAEBACIEAAAIAAIQgAAIAAkAICAACQAEAAIAAwAAACgAQBAACAAKBkIgBjFFAIpqAgiRkiQCBqEsikHACAACAAEAAQAEABgAQAEQAAAB4DQkCQAAoAUIEQAsgCCCGQagFIhI8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCQgAAhCQAwAAsIAAAAJCAAgIBAAQIACAQEEAQIEAASAAIBAAAFjDAIACAAEgAAACABMAEAAEACQACgBACIQAgBCAAQgQAAIAIABIAEAK2AAwBBJEIAAIQQgYARIAQAAQFRQD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAARAgICAASABApAgAgAQkAQCAAAABIABQABAAgAIAAEAIAEQAIgHADwAGgBMADAAYAMgCiAAgAAgD-DAACAABAAAABACAgAAAAAQgAgAApAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAEIQAAACgIAEQBIAIAgAQAECAiAlAAIACIESAAQACgAUCQAJACIpAAAgGQAAoC5CAAQAAAAAAAAAACAA

BA8AAQAAAAQgAAAQAAAAABAABQAABIACAEBACIEAAAIAAIQgAAIAAkAICAACQAEAAIAAwAAACgAQBAACAAKBkIgBjFFAIpqAgiRkiQCBqEsikHACAACAAEAAQAEABgAQAEQAAAB4DQkCQAAoAUIEQAsgCCCGQagFIhI8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCQgAAhCQAwAAsIAAAAJCAAgIBAAQIACAQEEAQIEAASAAIBAAAFjDAIACAAEgAAACABMAEAAEACQACgBACIQAgBCAAQgQAAIAIABIAEAK2AAwBBJEIAAIQQgYARIAQAAQFRQD8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAARAgICAASABApAgAgAQkAQCAAAABIABQABAAgAIAAEAIAEQAIgHADwAGgBMADAAYAMgCiAAgAAgD-DAACAABAAAABACAgAAAAAQgAgAApAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAEIQAAACgIAEQBIAIAgAQAECAiAlAAIACIESAAQACgAUCQAJACIpAAAgGQAAoC5CAAQAAAAAAAAAACAA

please listen to this thanks :)

A nice sequencer with fine sounds. I think what is missing is a way to adjust the volume. I made one loop and had the feeling that very quickly the track became to crowded so I left out an instrument.  Also a way to adjust the tempo would be good. To get a DnB feeling (somewhat at least :D) I programmed it in double time.

BAPUAAAAKAAAAoAAAAUAAAKAAAAFAAAAAAAAAAAAQBAAoABAAAABAAAQAAAAEACAAABAAAAAQAAAAQAAAAEAAAABgAQAQAAEAAAEAAAAEAAAABAAAQAIAAAEAAAAAABAAAABAAAQAAAAEACABAhAQABAOABABAAgQAAEIEAAACBAQAQAAAIEAABCBAAgQAB

Second song I did. What is actually the max number of voices that are processed? I noticed that some notes are swollowed. Also on mac I had some problems with copying others peoples music onto the sequencer.

BAIACAAAAAABAAAAAAAAQAAgAeEAAEAAAAAABAAAACgAQAIAAEAAgAAAEAAgAAAEAAQAAAAIAAABAAAgAAQAIABAAIAAgAQACAAQAIAEQAUACBAIEAgQAACBACBAIEAgQAACBAQIAAhAAECAQIAAECAQIAAhAAECAOABABAAAQAAEAYAABABAQAQAAAAEAAAAFAQEYRA

This honetly sounds great, love the vibe

yeah this is awesome

I like this, its catchy.

BAoAACSEARgCAAEBQQAIUABABQCkACAAQAEAIAgAAAIAABIACgAYAQQhBAAAAAAAgAgAAAIAAAAAAAAAAkAAACAAQAIACABAAgAsgbHOPAvAPAeAAUgFYDxAQAAAJQAkIACCBQAQAEgAAABIAAYAAABgAIABIAEACgwJAABAAEAgAQEMBAABABRAEBARAWhoABCgEIFRQgEMDCBgAQEECCBLGhRgEMgQMAABQIAElQCQABAgEYA2FDAAAAAAAQACAhISAEJJIAABIAAAAAAAkAJQCAAJQCkAAQCAEpQKEHAcIQBAFAEoQACBCQIQBCFAEoAAABKAIQgCFIAoQAANQEgQCCNIUIQhGBY0ACAQAAGAAIAAABAAI4O

badaboom badabing

yeah to be honest i didn't have the patience to figure out how to play this "game". it looks pretty cool ,though. 

clicking on cubes is too much for this guy

"funky and annoying"

BAIAAAAAAAUAAoAAAAAAAAUoAIAAAAAAEAAUAAABAAFQACAAUIACAAIACAAIACgAIAEAAAAAAAEACgAAACgAAACgAIACABAAAAAAgAAOAABAFAQAQBAEAUAABAFAIgoACCIKggAiCIIgoA

BAJAAAgAQAIAAIABAAQAIAAACQgHAAAAAAAAAAABAAIAAQAAA

BAKAgASgJEAIEIAAAAAAFAAKAAAAABJAAACIAAABAAAAAAAJgAAAEAAJAAAAAAAAAAAAAEAEQBEABABAFAhAAAAAAAAECAA

cool bassline: BAykIJggIAICCAJABiABgCIAJEAhABQCAAKgAgABACBQIAAigAACEAJAAkABICCQIEggIAECCAJQAhgAICEQIQAigAACEAKgAogAICEAKgAoAAgCIAJIAiABgCEAKgAoABQCCAJgAoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAICEQIEAiABECBgIQggIAECCAIIggQACCBgIIAkABICIAKIAkgAISIioQIhkgIGBCpQQoEggSIEpgIkICeAIABQAIABQAIABQAIABQAIABQAIACQAEACQAEACQAEACQAEACQAEACgAEABgAEABgAEABgAEABgAEABgVAAAAAAAAAAAAAAAAAAQgACAAIQABAAEIgAAACEQAAABCIAAgABEAAQgA

BAeACAAIACgAAAAgAIAAgAAACAAIACAAIAAgAAACgAgAAACAAJAAhAwUCAAABAAAEEAAAAoAAAAABEUAA8_ogAAAAgAAAAABAAAQABQAgAAAUAAQAAACAAQAEAAAAIAAgAIACgAQAAgAIAKABAAUEAAAAQgABAIIACkpAAACkQISAgIAgCAAJlAgAAoABAIUAIAowQBATUAAUQAIFQQQIFEAE4HAASAAKBAgGGAkUDG5GMFFULokFCOgAhAECQIABCBIQIABiDIGgIAiAIQgIAiAICg-D

enjoy

i miss clicked

Image

You HAVE to listen mine 🎶


BAKEAAQABIEACCAASAAIBAAQIIGAAIUAIABgAIABgAAIAAgAAQAEABAgAEAAQACACQAAgAIACAEAAABACgAIAKABAEAAABAIACAAAcAAICCAQgACAHAQCAJAAAQCAAAkAAgEJ

LOVE THISSSS


BAKACQACCAGAQgAYgAggBAEQAgBEIAKAAAACAAAAAAEAAAAABAAAAAAIAAJAAAAAAApAAkCAQKkCAAAAApAHQAAAAAQAAgAABAAAACA

okay last one

BAoAJAAkAAQCAAJAAkAAQCAAJAAkAAIBAgEAASAAIBAQEAARAAQCAICAQEAAJAAEBAQCAARAAkAAQEAAJAAQCAAJAAkAAQCAICAAJAAIEAASAATBAAAAAAAAABABAAAgAAAAABAAAACAAAAAAAAAEACAAAABAAAgAAoABAAAABAAAAAAAAAAQAAAAQAAAAIAAAAIAAAAAAAAAAACAAAACAAAABAAAABAAAAAAAAAAQAAAAQAAAAIAAAAIAAAAAAAIACABgAEAEgAABHKAIAgEAKAIAgCASAIAA

banger

real

BAoAJIAkgAQCCAJIAkgAQCCAJIAkAAIBMgEwASADIBMQE4ARgCQCKIBEREAAJAAEBAQCAARAAkAAQEAAJAAQCIAJgAkACQCAICAJJAIIEQASAASBAIAEAAIAEBABACAhAACABBAAAACAAAABIAAAEACEgAABAACoABAAAABIACQBiQQICUACgAQACgAIAAAAIQEQAKABEBEgCQARAAQACQACABABIACgAQAIACQACgAQAIACIABQAIABQACQCQASACgAEAEgIABHKAIAgEAKAIAgCASAIAA

i added random stuffs

nun but slap

 BAKgAAAAABEAAgAACIAIAAEAIACCAISAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAgKIACgAACgAIAIACgAEgACACABCACciAoUgARKBICASAAEpEgIAKFIQkSAiAgEAARKBACASAAAhEAIAIBAAESAAAAAAAAAAAAAaBKFoUA

(2 edits)

very fun to play around with

BAykIJggIAICCAJABiABgCIAJEAhABQCAAKgAgABACBQIAAigAACEAJAAkABICCQIEggIAECCAJQAhgAICEQIQAigAACEAKgAogAICEAKgAoAAgCIAJIAiABgCEAKgAoABQCCAJgAoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAICEQIEAiABECBgIQggIAECCAIIggQACCBgIIAkABICIAKIAkgAISIioQIhkgIGBCpQQoEggSIEpgIkICeAIABQAIABQAIABQAIABQAIABQAIACQAEACQAEACQAEACQAEACQAEACgAEABgAEABgAEABgAEABgAEABgVAAAAAAAAAAAAAAAAAAQgACAAIQABAAEIgAAACEQAAABCIAAgABEAAQgA

Man people be makin' complex beats huh-


BAKAgASgJEAIEIAAAAAAFAAKAAAAABJAAACIAAABAAAAAAAJgAAAEAAJAAAAAAAAAAAAAEAEQBEABABAFAhAAAAAAAAECAA

never made a lick of music in my life, this is good stuff though

this sounds really cute lo

Viewing most recent comments 1 to 40 of 397 · Next page · Last page