Comments

Log in with itch.io to leave a comment.

Viewing most recent comments 1 to 40 of 225 · Next page · Last page

BAcEACABgAQAIAEACAAAAAAAAAAAAABgAQAIAEACABgBgAAAAAAAAAAAEACABAAEACABgAQAIAEACATBAAAAAAACAAAAAAAAAAAAIAAAAAlAAAAAgiAAAAASCAAAAAFBAAKABAAIgAAAEAAIAAABAAQAAQAAACGIAAAAEAAAQABAEQA

BAoAIgACACIABgAEQAQABEAEgAQAIQAIAIgAgAgACACACACQABEIAEACAgAEgACABEAIABIgAEgAgAQAQAQBABIAIABABIAIABABIAIABABIAIoAIABIAEgAEACQACABIABgAEgAQAACIAEQAIgAQABgACABEACIAEQAEACABgAEACABgAEACABgAEACABgAEgACACQABABIgAgAEQAQACEAIAoABABCQABIAQAIgAEAgABABABCIAgACABEACQACACEAEIAIABEACABgAQABACCQAACCAQQAABEIAABgAQAIABIABgAEgAEACQACQAIABIABAcABADAQAwAAEAMAABADGQAwAAEAMAABADAQYwgBEAMAABADAQAwAAHGMYABADAQAwAAEAMYwhBDG

BAoAEAhAAEAhAAEAhAAEAhAAEAhAAEQAECAQAECAQAECAQAECAQAECAQABQABABQABABQABABQABABQABABgAIEAgAIEAgAIEAgAIEAgAIEAgA8AAAAAAAACAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAACQAAAAQAAQAIAAIAAAAAAAABIAAQACAAIABAAEgAEACAEEABgAEACQAIABgAEAQABIABgAQAIACABAAIACAAQAEAAACgAAgAEAAEABABAAgAEAAEgAAAIAAABgABACgoEoEKhSABIhSoASBSoEKBEgAChCIhQJUAhABQClQIIBlQJQABQJQClEClQJUACQJUClgEUClQIQAiQIQCKgQIAKgAoAKBSAFEhQIEIgQgECBNABAAIUAAAAEAAgQBAAAQAAACFAAIABAAIUA

Here's the bassline and drums on their own ^^

BAAAoEoEKhSABIhSoASBSoEKBEgAChCIhQJUAhABQClQIIBlQJQABQJQClEClQJUACQJUClgEUClQIQAiQIQCKgQIAKgAoAKBSAFEhQIEIgQgECBNABAAIUAAAAEAAgQBAAAQAAACFAAIABAAIUA

BAoAIgACACIABgAEQAQABEAEgAQAIQAIAIgAgAgACACACACQABEIAEACAgAEgACABEAIABIgAEgAgAQAQAQBABIAIABABIAIABABIAIABABIAIoAIABIAEgAEACQACABIABgAEgAQAACIAEQAIgAQABgACABEACIAEQAEACABgAEACABgAEACABgAEACABgAEgACACQABABIgAgAEQAQACEAIAoABABCQABIAQAIgAEAgABABABCIAgACABEACQACACEAEIAIABEACABgAQABACCQAACCAQQAABEIAABgAQAIABIABgAEgAEACQACQAIABIABAcABADAQAwAAEAMAABADGQAwAAEAMAABADAQYwgBEAMAABADAQAwAAHGMYABADAQAwAAEAMYwhBDG

BAAICAAoAEACgAEgAEACADAACATAAhAAwAIAAoAAAAgAQASQACACAAAQEAAGAAAAAAEgANACABEgACHFJEARSABKgsACABBEAA

BAKAIAAEQAACAABEAgAAQABAIAAEQAREABQAEAAAAQAEABQAEAAAAAIAAABQAEABAAAAEABQAEABAJgAAEABAIAABQAACAQAEAgAAEHABABAYAQAAEAEAgBABA

BAKAIABEAEQgAABEIAABEIAABEIAIAAKAIACgAIACgQAACgAIQAgAIIAgAIHABAAAIAABAAIQAgACAA

WE MAKIN IT OUTTA GM_CONSTRUCT WIT DIS !!! 

BAeAIAAIABIAIABIACABgAIABIABAAACAACQACACQACgAQAIACQACAAAAgAAgAEgAgAEgAIAEACgAEgAEgAeBgAQAIAEACAAAAAAAAAAAAAAAAQAIAEACABgAAAAAAAAAAAAAAAAAEACABgAQAIAAQAIAAQAIAAgAEgAAOABEAAQABAAEQAAABEAAQABAAEQAAABEAAQABAA

BAogJAAIAEYCAQKAAmQAkAIgJEApQAYCAACABmAAkCAgJEAJACYCBQKEAmAAgAQgJAApAAYCBQCgAmQAkCBgJAAIAEYCAQKAAmQAkAIgJEApQAoAEABAACgAAAEABAAIACIACQAEgAQAEgAIAEABIACQAEACACgAQAEADQAEgAoABQAkAJQAmgJUBVQJUClQJUAlQJoAKANQDKgCEDRwIICkAJnQAAgAAAEAAgAAAEAAQACQAAABIABAAIAAgAAAEAAIAAABAACAAgAQAIAAQAAgAAACAAUAAgAAgAAACAAEAAIAAQAAABAAYAAQAAABAAEcgAAAAIQgAACAAAgABCAIAAAACEIAgAAAAIQgAACAAAgABCAIAAAACEIAgAAAAIQgAACAAAgABCA

BAUIEAgQAAAAAgAAABAAAACAAAABAACBAIEAAAgAAAAQAAAAgAAACQAAAAKAIAAAAIACAgAAAgAIAAgAAAACAAOABEIEQIhAAEQgQABEKAQABCBEQoAABEIEQCRSA

tunkka tukkaa tunkka tukkaa 

love it :D

BAJAAgAEACAAIABgAEACQAIAEACIAIgAgACACIAAACAABgAEAAKAIABIABIABQAAACQAIABgAEACAAHABBEEQAABAEAQQABBEA

I'll buy a copy of this if I can get the cart so I can use it on my mobile device :(

BATAAAAIABoAUAAQBAAJAAiAAEiAEIAAAACAACAAAAAIAAACAAgQAAUAAAAAgAAAAEAAgEAAgAAAAEIAEAAAAAAgAAAAgAEACAACQACQAEgAAUAACAAAAAAAAABAAAAAAAIAAgAAAACAAAQAAAAABAAAQAQAACAEIAEAOAACAAAAABAAAQEABAEBAgQAAAIEAAhAECQIAhA

BAJAAAgAIACQAEABAAAgAIAAQAEKgAMAAoAAAAQAAAAAAIAAIABIABAKABAAAABIAAQAAAAQAAAgAIAABAAHAJICBQAiAAEgIEABICA

BAKAKQACJAgCEgQEAoABIkAAMQACFAKAIACgAEAAAAAAAAAAAABIAIAIAEKACQAAAAgAIAAAAIACAAAAEABgAAHBBBIIAAhAAMAIgBAAGA

This is fun!

BAKAIAAgABAABAAABAAIgAEgAAAEAAKAIACgABQAEAEABQAEIACgAIAEABKAIAAgAAAAAAAABAAIAAAAEAAQAAHCBIAQUABAIEQAARBEAA

BASAAAAAACAAAAAQAAAAgACAAAAAAAAAAAAgAAAAAAEAAAAIgAEAUAAQAAAAAAIAAAAQAAgAAAAABIAAAAEAAAAEAAABAACAAAABAAAACIATAACAIAAAACAAAgAACAAAgAACAIAgAACAIAgAAAAIAAABAAAAgAA

BAAAngAIAAACgAAABQAAAEABQAEAAAAAgAIAAIACAAQAEAAABQACABAAAAAQAEABAABQAAACgAIAAABQAAAAAAEgAQAAQAEAAABQAAACgAIACHIAACBAQAAgAAIEAgiEA

It's a WIP, I have the drums and bass done,but I'm having trouble with the melody

BAAeAAAQAAACAAAAAAAIAEQAABCABoAggAAAEACgAEgAIAEAEABQACQAEgAABEACIAAIACgAQAAAEgAQAVAQKAAABAAEAAQABABCAAAACAAAAgACHBBQAAEAECKABIQIAQAC

billiam your a genius

(1 edit)

BA2BAAKQECSEgBISQICUACCQAIABgAIAEACAFgCUAGgCUAGgCUAGgCUAGACABgAAAAAAAACABgAQAIAAAACgAAAEAAIAAAAAAEAACAAACAgAAQAIAEACABgAQAIAEACQAYAIABAACgAIACgAIAA3AIABIABgAQAIABIAECABIABIABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAEgAEgAEgAEgAQAIgAgAQAIAEgAQAIABIAAABIgAEAIgAABgAQAIACgAAACgAAACgAAACgAAACgAAAAAAAAAAAAACQAI8AIACgAEgAQAIACgAEgAQAIACgAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAIACgAIACgAIACgAIACgAIACgABIAEgAQACQACABgAQACQACABgBAAAAAAAAAAAAAAAACgAEgAQAIABAAAAAAAAAAAAAACwAOwD-wP-DAqABAAAAAAAAAAAAAAAAAREQRQEBUEERAFBREQREIQABBEEQQABBEEIQABABBBBBBBEQABEQABBBIAAAAAAAAAAACEIQgABCAAAAAAAAAViUJSlIVi

ik im not good at doing this lmao

why do I come here so often?

BAQALAAAAAAAAAAAAaAAAAAAAAAAAAsAAAAAAAAAAAAgGAnAAAAAAAAAAAIgAAACAAQAAACAAAAAAAAAAAAAgAQACAAIAAQAAgAAAAAAAAAAAAABEAAQAAACAAQAAAAAAAAAAAAAAEACQAAABAACAAEQFAAAAAAAAAAAAoAAAAAAAAAAAAQBAAAAAAAAAAAAUAAHAVAUCBwBQCMCIAmBIEI

im sorry to say this but i think i made the best song...

BAoAEABQAEABQAEABQAEABQAEABQAEACgAIACgAIACgAIACgAIACgAIACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACABgAQAEABQAEABQAEABQAEABIABgAQAIAAcABCEIEgAhAECQgQACECQgABCBIQIAhAEIEgAhwnPf-85znPf-85zPQABBEIQgABCEEQQABBEIMM

BAoAIAAQAAgAAABAACAAQAAACAAQAAACAAEAAIAAQAAgAAAEAAgAAAEAAQAAgAAABAACAAEAAgAAAEAAgAAACAAEAAIAAQAAgAAAEAAgAAAEAAjACAAEAAIAAQAAAAAAAAAAAAAAAAgAAABAACAAEAAAAAAAAAAAAAAAAIAAQAAgAAABAAAAAAAAAAAAAAAQAAACAAQAAQAAAoAEAAIAAQAAgAAABAAIAAABAAIAAABAACAAEAAIAAQAAACAAQAAACAAEAAIAAQAAgAAABAAIAAABAAIAAgAAABAACAAEAAIAAABAAIAAABAANABEAAAAABIAAAAgAAAAQACECQAAABAAMIIA


A nice beat to listen to :)

(1 edit)

BAfAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEACABAAAAAEACABAAAAAkCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAfoEAAAkCAAAQJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACQACABgAQAIAAQABAAAACAAAAAAIAmgAAACAAIAAgAAACAAIAAgAAACAACAAAACAAAACAAAACAAAACAAAAAACAAIAAgAAACAAIAAgAAACAAIAAEAAAAAAACAEAAAAAAACAEAbABAAAEAAAAAAQAQAAAAQAAAABAAgAAAEAEAAAAEAAAQAAAAAAABABIAAABAAAEAABAAIQgQA

This is one of the best songs I've come across so far

is it available in p8 png format?

BAKACAAAAEoAQAFAACABAADQAAABAAJAAAAAEABAABAAIACABABgABIKAAQAAEABAAAAAACABAAEABAAIQAGAAABAEAAgABAEAQA

how do I paste songs

control shift V, i dont know why you have to press shift but i figured it out on accident

actually control v might work idk it wasnt working alone before but now it does

ctrl+v while in the music thing

BAyoAAoAAAUAAAAUAAKAAAKAAUQBAAoAAgAKAAgCIgCoCAAVAAqAAEgAUAAgCAAFAAEABAAUAAQFAAqAAQFQFAQFAAqAAQFAAUAAgCAAIoAAoCoCAUBAQJAAUBAUBAgKAAUBAQaFAKAIgACAACAAAABIABgAQAIAIAIAIKQAABgACACQgAgAEACIAIIAgAEgAHgBBCCCwgggAMEEgBBBB

Which technique does Homer use at the beginning of Book 9 of the Odyssey to inform readers about Ulysses’s adventures after the Trojan War? (OLD COPY THING I DID) BAeBQCUABQBEAFQAkABQBEAFQAUABQAIAUABQBEAFQAUACABQBEAFQACgAIACgAEgAIACAFgAQgoABIAJIAAAHAABBAIAggAAEAQQAACC

BAKAIAACAAAAkACAAgAABIBAAAABAAoAAAABAACAAQAAAAAAEgAQAAAMAAACAQEAgAAAkAAAIAARIAEAACCAEAEACABgAEgAEACAAQAAQAAgAQAACQACQACACABIABoAAABgAQAoAAUgAAACAAIAAgAIAAgAAAIAAIACAAEAAQAAAEAABgAAACAAIAAEAgAAAHIBAAQIgAAAEAgAhBGAA

(1 edit)

Just a bit of King Gizzard & The Lizard Wizard - Shanghai

BATAIABIAAQACgAAAEACABCIAEQAEAEgAgAABIABAACgAQAAACABgATAIABIAAQACgAAAEACABCIAEQAEAEgAgAABIABAACgAQAAACABgAogAAAAgAAAAAAIAAAAAAAAAgAAAAIAAAAIAAAAAACAAAAAAAAAIAAAABAAAABAAAAAQAAAAAAAAAEAAAAgAAAAgAAAAAAIAAAAAAAQACQACAHIAEEBoAAQkAAQMhEwII

(2 edits)

BAKgCAAKAAoAAgCAAAAAQBAAFAAUAAFAAAAEAAAAAgAAAKAgAAACAAIAAgAAACAAQAAABAAEAHSAJACEAQAIBkAIQAAJA


BAUBiQQCAgQQCYAAQAIAEAgIAEACAYAIAEAAIAEACAAEACABAACABgAAAfAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAhAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAGQAAAEAAQAAAEAAQA


BAUEBAQAAARAAIEAgAAACBAQCAACAAkAAQAAABAASABgESABgEQCSQCIBjACAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAIAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQCAAAAAkAAAAAAKAAAAAgCOkoQAAIIkIQCCAAggACABCECACEJSkCBCEIQgAB

BAKABAABAAAAAIAAAAAAIAAAAAABAASBAAEAAAAAACAAIAAAAAAIAAgAAgAAACAAAAAACAAEAAAAAACJEAAAAAgAQACAAAAAABAACABIHIBCEIEgAhCEKSgQBCEA

BAOABQAAAAAAAgAAAAAAEAAAAgAAAAQAAAAAABQAAUBQAEABgkIACgAQAEABQAsACgAIAEABQAEAmgAIACABQAEABoBIACgAUgAIACgAIACgAIABQAEABABQAEABgAIACgAEABIACIACgAIAgAIACgAHAFACAQBgAAUAIAAFACA 

swag

BAoBgAAgBAEAAQAARAAABAAQAAAAYACAAQAAABAAEAAAAQAIgACABACEgAgAEIAQAIAAgAQAgABIIAgAQAAABgAQAIAAAAAACAAAAAgAAAAAAInACAAIAEAAAABAAEgAAABAAEACAAEACQAIAAAAQAIABgAAAAgAAACAhAAACABAAQAAABgAAAAgAAACQAAABgAQAIAAAAAACAAAAAAAIAAAXgIAhAIEAgAiAECEABAAICEgQgAIAEQQgACQIIwDAAA8AAAAPAAAwDAAAIgACIA . Is this song good

How to use 3rd channel thing

BAoCAAIAAABgAEAAAAAACABIAAACAAIAAIAEgAAABgAEAAQAIABgAQAIEAAgAAAEAAgAAAEAAQAAACABgAQBgAQAIQAIAEACEACABgABgAQAIAnAIACgAAACAAAAAAAAACgAIAAIAAQAEABAACAAEAAEAAgAAAEAAAAAUBAgWAAUBAgUAAAAAgKAApAAAAAAKAAUAAoAAQBAgCAAFAAKAAUoBgAEAEACABIAIAEACABIAIAIAAAACQAAQACAACABAAQAIAQAAABAAAgAAACAAIAAQAAABAAEAAIAAQAAAIABIABgAEgAEACQACQAIABIABAcCBIAIIACAFEAQAhAAGEYQAABGAIQABBCAYCogQEAAAIBAAARAAAAEEQQAAAAAAAAAAAAAAAAA4P

(4 edits)

BAJZJBRSBbMYEQjMRBIEyYCIAIgSAAAAAgBIACYBIwAQAwASECAAAAA4AZEpkgByIRBZQIYgBQAOFSSMhIDEGQJgAAAOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgADJXC

(WIP?)

BAxBgAQAIABgAEACQAIABgAQAIAEASAIAEACQAIABgAEACQACABIABAAEACABgAEACQAIABgAEACABgAQAIBgAQAIABgAEACQACACQACAEgAEAEgAEAIABoAEgEgAEACABIABEygAEACABIACABgAIABIACgAAAAAAIAEgAEACgAEgAIAEACgAIAAAAAACQAIAEgAIAEACgAEgAIACAAAAAgAQACQAIACQACgAQAIAEQCIAEACIAEACABCABgAQABgAQAIABEQAAAyAAAAAAAQAAgAIACQAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAIACgAQACQAAAAAAAAAAAAAAABAACgAIABAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAgAIACQACABgAQACQAIAEgAEACQACABQAIAEgAEgAEgAAHIhAEESIABgECQQIhAEA

BAKQAIAEACQAIABIAEACABgAEgAQACUABQAEABQAEABQAIACgAIACgAIACABQAEABQAEgAIAEABIACQAEACgAKAEABQAEABQAEABQAEABQAEABQAEHgBACAMAgAAGAIAwAACA here's mine

This is awesome, I'm 100% gonna use it for some chiptune edm or something

here's the first loop I made!

BAUAAIBAAEIAAAEAAAgEAAEAEAACAEAAAAAqAAAAAAAABAAIUIAAAgAAASgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAABAAAAAAAAIAAAAAAAAAgmQAAAAAAAAAABAAAAAAAACAAAAAAEAAAAAAAAAIAAAAAAAAABAAAAAABAAAAAAAAAEAAAAAAAAIAAAAAAQAAAAAAAAAIAAAAAAAAAgAOIBASAkAgAAAoiAQAACASAAgAAIGhBgAAomAQAA

decent game music

BAeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAEgAQAIABiAEgACACCAEAIQgAeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgCQAEgCQAEgCQAEoCUAFqAFQBqAEgCQBoAFgCUgCUgiUEKCFgCQBKKAIgAEgAEACABEAEIAQQAAhAAEBIHgAgAAIAIAACACAgAgAA

Viewing most recent comments 1 to 40 of 225 · Next page · Last page