Comments

Log in with itch.io to leave a comment.

Viewing most recent comments 44 to 83 of 162 · Next page · Previous page · First page · Last page

BAEAAAIACAAgAIEAAAAAAgAgAAKAAAAAQAAAAAAIAAAAAAAgAAACAAHAAAAAAAACQAACAgwQAA

i made something at spells sequence and sounds kinda good
BAoAAAwLkC5AAAA_QKkCpAAAAAAAAgfIEChYIO-FAAA-h_AIACg4P-BA4PSikIJCCA4P-jBwAYAM4P-DAAA8h_YMGjxAAAg_IJSikII0AQAE0AAAA

BAUAAAAgiAQAAAgAAEAAACBAAAAQAAAgAABACoAABAAACAQBAAgAgQBAAoAAABQAAACAAEABAABAAQAEAAgAAAASEEAAiAAARQAAAAKAABBQgAACAAEABAAIAAQAEAAEAAABQAAACAAAABQAAACAAEABAACAAQAEAAgAAUAAACgAAAAAAEAAAAAACgAAAAQAAAAQQEAAIAAACgQAAAAACAAhAIACA

BAKAAAAIAAABQAAgAAABAACABAAQACUAAAAIACAAEgAIAAACABIAAABAAAgAIAAQAAACAAQAEACIAAABQAIACdAAAAQAEgAEAAgAAAAAAAAEABIABAAIAAAAAAAABQACQAAACAAAAAAAQAEgAEAAgAAACAAEAAIAEgAAHAgAABAEAgAABAIAQAAB

i liked it :]

(1 edit)

funni BASIgQABCAAQEQAAgACBEIAAARABAACIEQAAgACBEAACABIAEgASQAEgAAACAAQAEgAAACAAQAEgAAACAAQAEgAAAEABIgKgAqAEJAACgAgAIgAIAAAAIACACgACgHICQIIGAEAgIAhgYAQAA

BAJAAAFAAAABAAAgAAAAAAIAAEAKAAACgAEABAAIAAAAEACQAAABgAAKAIABIABIAAAIABIABIAAAAgAQAIHAADBMQAAADAMUQAADGI

iTs- Something

BAyAAAEAAAAAAAIAEAAAACABAACCQAEABQAEAAAACAAACAgCAAggAwAIEACABgAQAIAEACABgAEgAEgAEgABAgIAAAAAIAAAQIAgAAIEARAAAQAAAAEAAAEAgAAAQQAAIAAQAIAgAAJBAAAACAAAAAAAAAQAAQAAQAAA

BAnAIACQAIACQAAAAgAIABgAIABAAAABQABgAIgAABQABgAIgAABQABgAAIJSSSSikkEAAAgkIJJJJSSSAAAACACIAEAEQAAAAQAQABIAIgeEAEAAIAIAACACAAEAEAAIAIAAQAEACAAEAAgAQAAgAAAAQAIAAQAAAABACQAAAEAIABAAQEgAAAIAQACoAAEAAIAAABABAACAAQABAACAAQAAAIAAIAEAAgAAgAQAAACAACABAAAABIAAACAAEgAAAIAAQACAAgAAgAAAAAAAAAAAAAAgAEAAIAAABAAOBCQAhABIgAIQACIEIABEABCQAhABIgAgABIgAA


La mejor cancion de todo el juego

Little sumtin

BAKAIAAQAAgAAABAACAAEAAIAAABAAoQAEABQAEABQAEABQAEABQAEABQACgAIACgAIACgAIACgAIACgAIACQAIABgAEACQAIABgAEACQAIABgAQAEABQAEABQAEABQAEABQAEABQAUAEAABAgAAICACBKEAIABICAAIABACIYIAAEgAAiAAAISAAAAKCEAACOABAAAQAAAAEAAAABAAAQAABAEAQAABAEAQAABA

(1 edit)

Its simple but im proud of it.


BAoQAIABIACABgAIABIAEABgAIABQAEABIAAQBAACABgAEgAEgAQAIAEgAQACQAIAEACABQACQAEABgAQACIAEgAEABgAgAEABgAIACgAEgAQA8ACgAIACgAIACgAIACgAIACgAIACgAIACgAIACgAIACgAIABQAEABQACgAIACgAIAEABgAIAEABQAEgAIACgAIACgAIABQAEABgAIACgAQABgAIACgAEABIAEACgAIACgAEgAEAIABIABIABIABgAQAIAEACABgAQ8AAIABQAIAEABIABgAQAEgAEACABAACABQACQAIAEgAEACABIABIAEAAIAEACABQACQAQAEABIACQAQACAAIAEABIACgAQAEABIAEgAQAEgAQAIABIAEACABQACQAEABgAEABQAEACABgAEgAEgAEgAEgAEACABgAqCoAECQECoAFAUESoAFZCjQiIhAygSCIEUAhJEERJCpBgEVEMBBBGRIwBBFBlUILABFSEFgBNRFQQhhEGUUERhkERSQJBFFUYQJBFGUSQhBlEUYQJ

hey made this: enjoy: :) great fun

 BAoBAEABQQAQAEABEAIACgABAIACgQAgAIACEAEABQABAQAEARAABQAEEAAAAAABgAQAIQAAAAAAEACABgABAAAAAQAIAEACEAAAAAABgAQAIASAAABQAEgAAAAAAAAEABQACAAAAAAAQAEABIAAAAAAAQAEABIoABQAEAACgAIAAAEABQAAEABQAAAQAEABAgAIACAAgAIACAAABQAEAAEABQAAIACgAAgAIACAAgAIACAAABQAEAAEABQAAAIACgAAgAIACAAHABACAQAgAAEAIAABACA

I made a remix of yours :D 
 BAoBAEABQQAQAEABEAIACgABAIACgQAgAIACEAEABQABAQAEARAABQAEEAAAAAABgAQAIQAAAAAAEACABgABAAAAAQAIAEACEAAAAAABgAQAIASAAABQAEgAAAAAAAAEABQACAAAAAAAQAEABIAAAAAAAQAEABIoABQAEAACgAIAAAEABQAAEABQAAAQAEABAgAIACAAgAIACAAABQAEAAEABQAAIACgAAgAIACAAgAIACAAABQAEAAEABQAAAIACgAAgAIACAAHABACAQAgAAEAIAABACA

HaHa Nice :)

Can't Help my self and make more 0-0 its addicting: A7QAAACAAAABgAAABAAIAAACQgAQABAAIAAAAEACAAEAAgAAACQABgAgAEAEACQACIAEAEACACQQAIAIABAEgACABgAQABIABIgAQAIAEAIARAIAAgAQAAABgAAACABAAEACAAAACQAAABIAAQAIAAQACAAIABAA8AAAAQAAgAAAAABIAAABAACABEACAAAAIAAQAAAAgAEAAgAAABIABgABgAQgAgAQAIQAIAEIAIAEACIAEASAIAEAIIAEACAEBgAQAACCABgAACBIAEAgEACQAAkAQACAAhAEAAAIEgAQAACCQACAQIABgAAEUgIEE8ABQAEABAQAEABAAIACgAAAEgAgAIACgAIAAIACgAAAEABQAAACEACAEABQAEAABQAEAAgAIACAAQACACACQAIABIAEgAEACQAIABIABIABAQAEABAAEQAIAAgAIACAAIgAQAAABQAEAAQABgAAABQAEAAQABgAQAqQAABAEAQAABAEIAgAACCAQAAABEAIAABAEAQAgAAEAAQABACAQgAABEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIAABAAIAQAAAEAIQAACCAQAAACAEAAABBAIA

just Added a little beat 

A7QAAACAAAABgAAABAAIAAACQgAQABAAIAAAAEACAAEAAgAAACQABgAgAEAEACQACIAEAEACACQQAIAIABAEgACABgAQABIABIgAQAIAEAIARAIAAgAQAAABgAAACABAAEACAAAACQAAABIAAQAIAAQACAAIABAA8AAAAQAAgAAAAABIAAABAACABEACAAAAIAAQAAAAgAEAAgAAABIABgABgAQgAgAQAIQAIAEIAIAEACIAEASAIAEAIIAEACAEBgAQAACCABgAACBIAEAgEACQAAkAQACAAhAEAAAIEgAQAACCQACAQIABgAAEUgIEE8ABQAEABAQAEABAAIACgAAAEgAgAIACgAIAAIACgAAAEABQAAACEACAEABQAEAABQAEAAgAIACAAQACACACQAIABIAEgAEACQAIABIABIABAQAEABAAEQAIAAgAIACAAIgAQAAABQAEAAQABgAAABQAEAAQABgAQAqQAABAEAQAABAEIAgAACCAQAAABEAIAABAEAQAgAAEAAQABACAQgAABEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIAABAAIAQAAAEAIQAACCAQAAACAEAAABBAIA

hope u like :]

A7QAAACAAAABgAAABAAIAAACQgAQABAAIAAAAEACAAEAAgAAACQABgAgAEAEACQACIAEAEACACQQAIAIABAEgACABgAQABIABIgAQAIAEAIARAIAAgAQAAABgAAACABAAEACAAAACQAAABIAAQAIAAQACAAIABAA8AAAAQAAgAAAAABIAAABAACABEACAAAAIAAQAAAAgAEAAgAAABIABgABgAQgAgAQAIQAIAEIAIAEACIAEASAIAEAIIAEACAEBgAQAACCABgAACBIAEAgEACQAAkAQACAAhAEAAAIEgAQAACCQACAQIABgAAEUgIEE8ABQAEABAQAEABAAIACgAAAEgAgAIACgAIAAIACgAAAEABQAAACEACAEABQAEAABQAEAAgAIACAAQACACACQAIABIAEgAEACQAIABIABIABAQAEABAAEQAIAAgAIACAAIgAQAAABQAEAAQABgAAABQAEAAQABgAQAqQAABAEAQAABAEIAgAACCAQAAABEAIAABAEAQAgAAEAAQABACAQgAABEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIAABAAIAQAAAEAIQAACCAQAAACAEAAABBAIA

i dont know how to call you music by me:BA8AgAAAIAAAAgCAgCAgAAFAEw4DAABAAkCAQCggBAQEAQgAAAEIAQAAAACAAADAAAYAIABAAIAAAFCBSAIAQAAAEACgAMAkAAwUQAQIgUoAAQAAA6ABAAaAwhAAAJQAAhAYQgDCsACA6IBAEggIJQYkAABARFARBFA8AgAAAAAOgAAAIAEAhAEAAACBEgiAAAAAQMAQAgQEAAAAACAUAAMAAAAIAAoIAAAAhAAAAJACAAAEACBQAgAQBAAIwAAAEBAIABAaggiIAMAAIAMAEACCAAQEAAAABAGAAJiAkBECAAkgAABgQgABRAQgKAAiBAAgAA

added a beat

BA8AgAAAIAAAAgCAgCAgAAFAEw4DAABAAkCAQCggBAQEAQgAAAEIAQAAAACAAADAAAYAIABAAIAAAFCBSAIAQAAAEACgAMAkAAwUQAQIgUoAAQAAA6ABAAaAwhAAAJQAAhAYQgDCsACA6IBAEggIJQYkAABARFARBFA8AgAAAAAOgAAAIAEAhAEAAACBEgiAAAAAQMAQAgQEAAAAACAUAAMAAAAIAAoIAAAAhAAAAJACAAAEACBQAgAQBAAIwAAAEBAIABAaggiIAMAAIAMAEACCAAQEAAAABAGAAJiAkBECAAkgAABgQgABRAQgKAAiBAAgAA

OK

(1 edit)

Heres the song i made ,not that good tho lol:BAyAQAIAEgAQAIABgAQAIACQAIACgAAEACQAAACAAQAIACAAQACQACABAACABAAEADAAMAAQAEACQAIAEACBgAQAAABgAQACQAIAAABIAEACgQAIAEgAgAIAEACQAIABIACgAQAIAAAA

I can't figure out how to paste into the thing?

[Ctrl] + V

i think i figure out a way, hope u enjoy :]

BAyAQAIAEgAQAIABgAQAKgCQAIgCoAAEACQAAACAAQAIACACQBKQBKAFAACABAAEAFAAUAAQAEgCQAIAEgCBgAQAAABoAUACQAIAAAFoAUAKgSAIAEgAgAKAFgCUAIABIBSgEQAJAeACgAAACAAFAAQAAQAEAFAAKABUACAAQBAAEAAIAAAAQBAACAAwAAAAQIAACRAAACYEAQBggEUhUQEhYEKQAABQACAACgAQAIAAIgEgAQAIACNAQCAAEIgAAEAEAAQCCGEQAACAASAkAQBEQA

(4 edits)

this song is very bad

BAyElAHFgohAhMhCLJFIIJrACCKIAJIqKUkxDBEdIIoEFEokQACbEAKEIpiEViEYOQgiICKTEoIkgkUAkSkECUS0oCSCRIJJhkoCJjEgJKFoEJNGRUKQAhhAhChkAETGIo0kgSFRBAAA

wow :0

(1 edit)

BATgAAAAAAAAEAAIAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAABIAAAAEAAQAAAAIAUACAAAAAQAAAAACAAIAAgAAACAAIgAAAAQAAAAACgAAAAgAIACgAIACOABAAAAAAAACAAAAAAAAQAAAAAAAQAAACAAAgAA

here i am again after like, three days ago

YEAH ANYWAYS MADE A NEW ONE

BAJAAIAAAAAAAAAEAAAAAAAAACASAAAAACAAAAAAAAAAAAQAAAAAAIAAgAAAAAAAABAAAAAAAAgAUAAEAAAAAAAAAEABQAAAAAAAABAAAAQAAAAAAAABAAAABAAEAAQAAABOQpABCEIShIBCEoEgiAAUKQgIBCVIQggAKCgAIA

BAoEAAAAIAAAAQAAACAAQAAAAgAAAABAAAACAAAAEAAAAAACAAAAIAAAABAAAAIAAAAEAAIAAABAAAACAAAQAAAAACAAAABAAAAAEACAEgAIACowIAAAwEAAAAAAAQAAABAAEAAQAAMCAAAMBAAAAAAAEAAQAAAAAAAAAJAAAAAAAAAAAAABAAAABAAAABAgCAAAAAAAAAAABVAEAAQQFABDAAJAAAAAAEgAAAAABgAAACAAEAAOgACAIEgAACCIAgQACAIQAAABBAAggBAAAEAAAC

HARDROCK

I MADE A SONG

VHAJZXB CAHSUGXCVIUAGSXB UYTYADSV IUHSACV UYTZCS IUHASDB UYGZCST IUHADSB 7YYADBE97UCHAGDE86TCGOAUEWHHXI6ATED 98AEDHX

Made another song lil jingle:

BATAAEAAAAEAAAAAAAgAAAAABAAAAAAABAAAABAAAAAQAAAAAAAAFAAUAAgAIACAAIAAgAAACgAIACgAIAAAAQAAAAAAEAAAAAQAAACAAIACAAOAQCAACQAAAAASAAQBAAAkAQgAFAQIQAEAAUAAA

how do i paste? i've tried to use ctrl v but it only removes the second spreadsheet 

this was super fun!

BAKQJACQAIQCIAIQIAAIgAAAMCAoSAKAogQAMAQBQAACBAAEgAAAhAAQkAKAOMwADAMAFgCQBoAFoAloUgIEjAHABBHLIMYQQAIFIoACCJ

BAKIAQACAIQAQABCAEgAACEAEQgABAJgAgABAKIAQACAIQAQABCAEgAACEAEQgABAJgAgAgACIAIgABAKIAQACAIQAQABCAEgAACEAEQgABAJgAgAgACIAIgAAAAgAggAACIAIAEAAAABAAAAEAAAAAACAABHBEgAEQAIIEAECQAFgAAAAAgAggAACIAIAEAAAABAAAAEAAAAAACAABHBEgAEQAIIEAECQAFgAAgACIAIgAAAAgAggAACIAIAEAAAABAAAAEAAAAAACAABHBEgAEQAIIEAECQAFgAA

BAKIAQACAIQAQABCAEgAACEAEQgABAJgAgAgACIAIgAAAAgAggAACIAIAEAAAABAAAAEAAAAAACAABHBEgAEQAIIEAECQAFgAA

Heres my lil jig! But It might not hit your feel, just sayin:


7pUOz0YNjx7M747vNnCuJCWiq3DCu1ad0tjq7uJtfWVNuXBV8eCtuLkKICClCQh

(2 edits)

Im just randomly creating the music...(im think im not really good at music)

BAxIAAABAASAAgAAgEAABAAQCAACAACAAEAAIBAABAAIBAgAAAIAAIBAIBAAEAAIBAgAAgEAAgAAgEAAIAAkAAgAAAJAAQAAASAAIAAQCAgAAQCAAABAQCAAEAAgEAAEAgEAAIuQAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAAAAAQAAoABQAEABIAAABQAEgAIACAAAAIABQAEABAACABQAEgAAAEABQAEgAAAEABQAIAAAQAACEAIAAgAAADgAIgABQAIAAAAIABQAAACAAAAEABQAqFAAAAAAAAIAAAAAAAAgCAAAAAAAABAAAAAAAA0AAIAAAAAgAAgAAAAAAOAAAAAAgAEAAAAAAACQJAQAYCAEAlAABgJAQAEAgAARAIAQCACAEAgAA

A small little tune I made within the first 5 minutes of using the application:

BAIABIAEgAQAIACQAEACAAEAATAIEAgAAgAIAAAAEAAAAAAAAAAAAACCAIAAIACAAAABAAAAIACAAKACAAIAAgAAACAAIAAgAAACAAIAAGQQAAAEEAAABBAAQQ

(2 edits)

Ngl, I thought everyone in the comment section was having a stroke for a good 5 minutes until I just realised it's just y'all work lmaoo

Here's mine! : BAnAAAAAAAACQACQACAAAAAAAAAAAAAAAEACACAAQAAACAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAgAAAIAAABAAIAAAAACAAAAAQAAAAAAIAAAAAAEAAgngAAAAAAAAAABAAAAAACAABEAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAgAAAEQAAAAAAAACAAAAACAAAAAQAAAQAAAAAAAAgAAAAAAAAAACAAAAAQlAAAAAAgAAAIAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAgAAAAAABAAAAEAAAAAAAABAAAAABAAQAAAEAAAgAABAAEAAAAAAAAAEAAQAahAAAAEAAAQAAAACAAARAAAAIAAAAoBAAgAAAAACAAAIAAAAEAgACCAAAAAAAAIAABAAAQA


Also , have a poppy day

BAaAAAAAAAAAAAAAAAgBoASgIIAGABQAEABgAwAIAAAAAAAAAAAAAAAAAgAMgAEgAIAhQOcABZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwBwA4PAAAAAAAABQAFQBWgFQBQAEABYAGgAGgBQAA8nAGAZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_zgAwAAAAAAAAAAAAcgIEkAFgBYACQBifCQASY4DAARAAAAAAAAAAAAAAAAAAg_BAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAeABAA

BAKBgAAMQAQAUAgkAAQhAgAAChIRAIKAIABIgAAABCAsEQIoQDAEAgiiAAKBACAAQAAAEgCEAQAkIKQAADCKAAHAgCkIQIChACBBQAQTDI


fiz uma musica dando clickes aleatorio

BAKBgAUAKAFgCQBoAUAKQBKQBKQBKAJBgAEAAQAAABAAEACQAAABAAEAHABAEAQgABAEAQAABAEI

BAeABIABgABAAAABAAAACAAAAAAAAAQACQAIgAAAAgAAAAABAAACCAAAAEgAEACQAAAAIAAAAABAgAAAAABDABIABgAAKABAAEAAQAAABAAEAAQAAABAAEAAHABQAAQAQAAEABAABABA

Best song ever

Copy and paste into sequence 8 to play!

<3

BAKCACAEIQAAGABsBAEAQgAACEAEAKUAIAAQACABAAEAACACQEAAUAgAEYQAgCkAQIAAABwAIAAQABCACASvCKAACAQIAQAAABAACAAAgAAAIBQEAA

HGJDGHDJFKGJGHSDFGUUFDGHDSFGNGREHTDIUYFGHDFGJHSDFGLHJCVBUDSFGJSDFGHRHTGJDFKGHHFDGHSDKGHSDKGUCVBGGUGUFDHGJKDHDFGKDFGHREDSGHYFDRHGSKGJFASDGFASHKFGERUTHDHFHSAFHSFDFHSAJFHASDUIFYJSDAFYUREIUYUJCRFIKFIKCFKCFKEDCKXSKXDLDCKILOCVKLCLCKLkCPLkCOKLFKLDFOLFGVKLGJKLGFJKLFDJKLFDJKLFGJKLDFJKLDFJKLDFJKJK i spammed my keyboard why does this sound good

BAoQQAGAAAAAgAEABgAAAAgEABAgAAAAAABIACQABAAAABIACQAAAAAAAAARAQAAAIACAAAgAIAAQIIAQAAAEACAEAEQAAgAIAQAEIABAACQACeAAABQAACAIAAIAEABEABIAIIAEAAgAAAABEAAAAAIAgAAAAEAAIAAAAAAQACgAAgAAADQAQAABRQAAAIeQAAAAQAQAAAAIACEABAAEAAAAAAAAAAAAAEABIgAAACIBAACQAEgAAAEABAABAABCQAIgAgAAAACABIAjEAACAAAgAAAAAQIAIAAIAAAgAAIAAAAAgAAAAAgAIAAAAAgAEAAAgAAAAABgAAAIABAAAAAAQAAAgAABBCABAgBEAECACA

BA7BAAQAAgAAAIAAQAAAEAAIAAACAQAAAEAAIAAACAAEAAABAACAAgAAACAACAAQAAQAAACAACAAQAEABAAgAAgAAAEAAEAAgAAgAAAEABQAAQAAAEAAQAAACAAIAAABAAIAEgAAAEACEIAIAQACIAEgAEACACCQA8ggAEAAUAAAEAAJAAACAQEAABBAECAQgAQEAAEBAQCAQgAAEBAEQAAhAAEIAEgAAhAABEAQEAQgAAkAAEEABQAABIAQIAQABAEBAEIAAJAABBQAEAAFAACBAQEAggAAECAIQAABCABIAQABgABCACAEgACABIABgA8AgAIAAAAIACAAAACgAAAAgAIAAAAAAEABAAAABQAAAAQAEAAAAEABAAAAAgAIAAAAIACAAAACgAAAAgAIAAAAAAFQBAAAIBSAAAASgEAAAAJQCAAAAAIACgAIAAgAIACgAAAAABQAEABAAAABQAEABAAAAAIACgAqIAABAAEQQBBAAEAABBACIgAAABAQAAABAAEAggAAEQAQAACAQQAgAACIIgAAAKAAggAEAIAQAACAIAAgCEEUAgAABAQIggAAAIAAhAAEAAgAABIA

COOL >.<

This sounds like a Japanese game boss fight-

BAoAAAAQAAABIAAAAEAAAAEAEAACAAAAAQAAJAAAQAAAAEABAEAAAAAAAAEAABACAAAAABEQAAAAIAABACAAAAgBkARQKUFCAAwCSRIEBJgBAAmAAABBAIBAAAAAAAAoAAIAACAAAAAAAECAAAABAAABAAAEAAAIAACAAEAgAAAACCAAAAQIAABAgAAQgAAAAAwASgIIEECiRIChIIBMAnQAgUAAEAAAAQAAgAAAAAAAAIQQCAAAKAgAEAAAIQAAAEAAABAJAAAAIEEAEBAAgAAAAAAAQAAAACAARAAAAAPIEBJQBUgEIBkARQIE8AbBBAAgIEAgAAgAAAAIAEgEAABAAgkAAAAgQAIAAAgIABAACAFAAAQAAACAAggiIR-E5TkIKIA

BA8EAIAQQAgACAAAAEIAAAEEEAICAIAIAIAgAgIgAAAAAQiAAAAIAgEAgACAQEAAAIIgAAAAIkAASAAggAAAAAgABEAAAAAAgAAkAAAIAAIAgAAEAAAhAAQAAIAAEAAQEAQAAQQAIAAAQAAABAQAAAEAAAgAAAABABA8AQAgghAAJAAIBAEBAARAACAoIAAAIAhAAAQCAgACCAEgIAEBAIAgAAAAAkAAAAAEAAAoAAIUAAAIEAAAAQxAAAAAQAAAggACCEAAABBAAIABAIAABAhACoIAAAQQAAAAIYAAiAQAAIQEAACAAAAgIAAAAAEEAIIA8AgAAAACAAAAAIAAAAAAADBAAAQAQAIEAIIAIlAAgIAgEQggARCAECBAAkAAACCEAAAAAIIAABEQABEFAAAAIAAEIAAIAgAAAAAABCAAAAABAEAABAABAAABAACAEAABAAACAAAQAABAAQiAAAAAgAAAgEAAABgQApCAAQEAASAAQAAIAECAACBACBQAEEAABBoAEEABAgICABAoAGAIAQICAAAiICARAAkAACRIEiABAAECACQACACAQAAJAIAAQAAIEAAUAAIAAEgD

BATBAAAigQIAgIACkgQAAAAhEACAAQAAAgIIECAICgAJIEAAAQCCQAIACAAAAAgAAAAAAIAAAAAACTAAAIAAAAAAAAAAAAABAAAAIAAAAAAACAAAAAAAAAAAAQAAAAIAAEAAQAAACAAAC

BATACACAACAABgAQAIAEAAgAAABAACQACABIgAAAAIAEAAABgAAAEIUBAAIAAABAAIAAAAAAAAAAAAgAAQAAACAAQAAAEAAAAAAIAAUAAoAAA8gAAACAAIAEAAQACAAIABAAEgAEAgAAABAAAAAEAAgAQAAgAAQAIAEAIAAAAQAAAAIAAAABAAQAAAAIABQAAAAgAAAAQQAABAAIAAACABIAEIAAgAAACAAIAAgAAEAAAABAABAACAAIAAgAAACAAAACQACAAQAAQAqABgAAIgAACEACAgAAEAQgAAECgQARAIMAUgSwCAAAAgAAAAAAAAACAAAAAAAAYAAAAAAAggAAEUQACBACQQACBEEgIABBEEgQAhAIEQWBYDgHoew

BAUKABAFAABAAKAAAFAABAEAABAFAgCgAgCAAFAAgAAKACQBAAIAAUAAA8BAAAAAAAgAEQAAACAAQAIAEAEEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAIABIAAABAAIAAABEACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABIABIgAAAIAAABgQAIAFgCQBoEACABgABgAgAQgAgAQAQgAQAQAQogAAAAQAAAAACAAEAAAACAACAAQAIAAAAEAAAAQAAgAAABAACAAABAAQAAAAIAAAAQAAgAAAAQAAIAEACIAAAAgAAAAAEQAIAAgAAgAIAAIAOABABAIAQBAEIEggAAAIQAQAACAUAAhDAIcAAhD

(1 edit)

megalo-pico8:
BAKKAAAAAAAQBAAAoAAAAAAAABABAAKIACEAAABAAAACAAQAAACAAQACQAUAEAAQAAABQAAABAAEAAQAAABQAAACAAIAAgAIAAgAAACAAIAAgAIQAOIAABACAQAgAAEEAQABACAQAgAAEAIAABBAEQgA

BAJAIAAAAAACAAAAAgAAAAAAIAAoEACABAAEgAEAAQAIABIAEACABAABgAQAAABQAAABAAIAAgAIAAABAACgAAAEABAAQAEQAIAAgACQAACQEACABIABgAEQAQAIAEgAEACQABAKgAAACAAIAAgAAAEAAQAAABAAEAAHIBABASIQEgEAEAIhABA

BAIAAAAIAAAAIAAAAAABAAAABKAIgCgAJACoAKACgAKACgAIICkAIKQAAABAEIBAAAIAAACAAIABAAFQAHAgAACAAgBDCBAAAoRDA

Viewing most recent comments 44 to 83 of 162 · Next page · Previous page · First page · Last page